Top

Početna strana
Uslovi za dobijanje NSP (nacionalni Sertifikat za psihoterapiju)
Postupak za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ESP ili ECP)
EAIP Certificate procedure
ECP Direct Award Procedure in detail

Uputstva za dobijanje Sertifikata

Uslovi za dobijanje NSP (nacionalni Sertifikat za psihoterapiju)

1. Uslovi za dobijanje NSP:

A. Posedovanje sertifikata u nekom od priznatih psihoterapijskih modaliteta. (Spisak modaliteta koje priznaje Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP) se nalazi OVDE: LINK

B. Da je trening koji je doveo do sertifikacije u datom modalitetu akreditovan od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije, odnosno da je u skladu sa uslovima koje je propisala Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP), a SDPS prihvatio.
Ukratko, ovi uslovi su:

 • da je psihoterapijska edukacija u određenom modalitetu trajala najmanje četiri godine;
 • da je obrađena teorija iznosila 500-800 sati;
 • da je kandidat prošao kroz lično iskustvo rada na sebi, individualno ili u grupi, u trajanju od minimalno 250 sati;
 • da je kandidat imao minimalno 150 sati supervizija kod priznatog supervizora;
 • da je tokom trajanja supervizija imao 300-600 sati direktnog rada sa klijentima.

Dokumentacija mora sadržavati eksplicitnu izjavu i potvrdu da su ovi uslovi ispunjeni.

C. Da kandidata preporučuje relevantno nacionalno udruženje za dati modalitet (ukoliko postoji) čime potvrđuje da je kandidat kolega koji se svojim profesionalnim ponašanjem uklapa u profesionalne i etičke uzanse struke. Ukoliko takvo udruženje ne postoji kod nas, odlučuje predsedništvo SDPS.

D. Završen neki humanistički fakultet (ili drugi fakultet uz odgovarajuće dodatno obrazovanje).

2. Potrebna dokumentacija u zahtevu za NSP:

Molimo kandidate za NSP da pažljivo pročitaju dalji tekst i da svoje zahteve šalju u skladu sa navedenim uputstvima.

 • Molba kandidata Komisiji za dodelu nacionalnog sertifikata za psihoterapiju pri SDPS.
 • CV kandidata.
 • Diplomu o završenim univerzitetskim studijama humanističke/društvene orijentacije i druge relevantne diplome (o specijalističkim, magistarskim studijama, doktoratu, itd).
 • Sertifikat psihoterapijskog udruženja o završenoj edukaciji iz priznatog psihoterapijskog modaliteta.
 • Preporuka relevantnog psihoterapijskog udruženja.
 • Potvrda o uplaćenoj članarini SDPS za poslednje dve godine.
 • Ostale potvrde i sertifikati.

Važne napomene: Kako Komisija za dodelu nacionalnog sertifikata ima tri člana, potrebno je dostaviti svu dokumentaciju u tri primerka.
Svi dokumenti treba da budu tematski složeni prema navedenom redosledu od 1—7.
Ne treba dostavljati originale, dovoljne su fotokopije dokumenata. Poželjno je, ali nije uslov da najvažniji dokumenti budu sudski overeni.

1. Molba kandidata Komisiji za dodelu nacionalnog sertifikata za psihoterapiju pri SDPS.
Primer teksta: Komisiji za dodelu nacionalnog sertifikata za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Molim Komisiju (pun naziv komisije) da mi na osnovu priložene dokumentacije odobri dodelu nacionalnog sertifikata za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Svojim potpisom garantujem da su svi priloženi dokumenti verodostojni. Datum, ime i prezime i svojeručni potpis. Poželjno je da molba sadrži i e-mail adresu i broj mobilnog telefona preko kojih komisija može da komunicira sa kandidatom oko eventualnih primedbi i dopuna dokumentacije.

2. CV kandidata.
Pored opštih podataka o kandidatu, priloženi CV treba da sadrži i jasne izjave o vremenskom periodu obavljenog treninga, supervizija, rada sa klijentima, ličnog rada, gde treba da su navedeni glavni treneri, supervizori, terapeuti, seting u kojem je rađeno sa klijentima, i da sve bude tako izraženo da se vidi ukupan broj sati.

3. Diplomu o završenim univerzitetskim studijama humanističke/društvene orijentacije i druge relevantne diplome (o specijalističkim, magistarskim studijama, doktoratu, itd).
Poželjno je da fotokopija dokumenata bude overena, ali to nije uslov.

4. Sertifikat psihoterapijskog udruženja o završenoj edukaciji iz priznatog psihoterapijskog modaliteta.
Svi sertifikati koji nisu na sprskom ili engleskom jeziku treba da su prevedeni kod sudskog tumača.

5. Preporuka relevantnog psihoterapijskog udruženja.
Ovu preporuku izdaje predsednik udruženja za dati modalitet (ukoliko takvo udruženje postoji kod nas). Smisao ove preporuke je da se potvrdi da je u pitanju profesionalac čiji odnos prema klijentima i kolegama jeste u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima. Pored toga ova preporuka mora obavezno da sadrži tvrdnju predsednika udruženja da je edukacija u datom modalitetu koju je kandidat uspešno završio u skladu sa standardima propisanim za akreditovane treninge, i da se posebno naglasi da je trajala najmanje četiri godine, da je obrađena teorija iznosila 500-800 sati, da je kandidat prošao kroz lično iskustvo rada na sebi, individualno ili u grupi, u trajanju od minimalno 250 sati, da je kandidat imao minimalno 150 sati supervizija kod priznatog supervizora, da je tokom trajanja supervizija imao 300-600 sati direktnog rada sa klijentima. Voditelj edukacije potpisuje potvrdu sa tačnim brojem sati za tog kandidata po navedenim kategorijama.

6. Potvrda o uplaćenoj članarini SDPS za poslednje dve godine.
Bez obzira što je udruženje za dati psihoterapijski modalitet čiji je kandidat član kolektivni član SDPS, potrebno je da kandidat bude individualni član SDPS i to minimalno dve godine. Dvogodišnje članstvo u SDPS dokazuje uplatnicom o plaćenoj članarini.

Račun: Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd, Palmotićeva 37
broj 355-1014278-87, Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, filijala Novi Beograd. Svrha uplate: članarina

Iznos individualne članarine zavisi od kategorije i datuma:

 • uplata članarina za sertifikovane terapeute (sertifikovani terapeuti su svi koji imaju sertifikat modaliteta) do 31. maja tekuće godine 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (edukanti bez sertifikata modaliteta 10, udruženja 50 evra);
 • uplata članarine za sertifikovane terapeute nakon 31. maja tekuće godine 40 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (edukanti bez sertifikata 20 evra, udruženja 100 evra);

Da bi Komisija razmatrala vašu aplikaciju potrebno je i da je udruženje kojem pripadate izmirilo članarinu za tekuću godinu. To proverite sa predsednikom vašeg matičnog udruženja-modaliteta.
U dokumentaciji je potrebno priložiti fotokopije vaših uplatnica (originale čuvajte jer će vam možda trebati za evropski sertifikat).
Za eventaulan pojašnjenja je potrebno kontaktirati blagajnika Saveza (KRISTINA TURUDIĆ), na mail: savezpsihoterapeuta@gmail.com

3. Adresa za slanje dokumentacije
(samo za dobijanje nacionalnog Sertifikata za psihoterapiju Saveza):

Složenu dokumentaciju u tri primerka (a u jednoj koverti) pošaljite preporučeno na:

Psihopolis institut
(Komisija za NSP SDPS)
Matice srpske 14/1
21000 Novi Sad

Postupak za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ESP ili ECP)

Evropski sertifikat za psihoterapiju (naša skraćenica je ESP, a engleska je ECP) je posebna vrsta diplome koju psihoterapeutima izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP) kako bi verifikovala da je njihov status u skladu sa standardima ove organizacije.

Savez psihoterapeuta Srbije je u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju (EAP) prepoznat kao jedinstveno nacionalno telo (NAO) koje može da akredituje pojedince iz naše zemlje (NAO – National Accrediting Association).

Pravilo Saveza je da bi neko mogao da kandiduje za Evropski sertifikat za psihoterapiju da mora prethodno posedovati nacionalni Sertifikat za psihoterapiju (NSP) koji dodeljuje Savez psihoterapeuta Srbije svim kandidatima koji ispunjavaju uslove (pogledajte uslove za sticanje na ovom sajtu) i mora biti upisan u Registar psihoterapeuta Srbije koji vodi Savez.

Tokom procedure apliciranja kandidata za ESP pri EAP, Savez daje mišljenje o kandidatu i njegovoj podobnosti. U skladu sa tim stav Saveza jeste da kandidat za Evropski sertifikat za psihoterapiju mora biti član Saveza i da mora imati potvrdu o plaćenoj članarini za tekuću godinu. Kao član Saveza je obavezan da se pridržava etičkih i profesionalnih normi koje propisuje Savez, čime spada pod ingerenciju odgovarajućih tela Saveza ukoliko dođe do nekog spora.

Prema tome, dva su uslova koje kandidat treba ispuniti na strani Saveza da bi mogao da aplicira za ESP su:

 • Posedovanje Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i automatsko članstvo u nacionalnom registru psihoterapeuta koji vodi Savez.
 • Članstvo u Savezu za tekuću godinu.

Kandidat za Evropski sertifikat za psihoterapiju treba da pažljivo prouči koju proceduru od tri moguće treba da prati, a zatim da formira svoj dosije u potrebnom broju primeraka.

O aplikacija kandidata za ESP odlučuje posebno telo Saveza: Komisija za evropski sertifikat za psihoterapiju.

Komisija ima tri člana:

 • Doc. dr Žilijeta Krivokapić,
 • Darka Krsmanović i
 • Prim. dr Zoran Đurić.

Aplikant šalje komisiji svoj dosije u tri primerka. Dosije, pored ostalog, što će biti kasnije navedeno u zavisnosti od toga za koju proceduru aplikacije se kandidat odlučio, treba da sadrži:

 • Sertifikati o završenim univerzitetskim studijama kao i drugi sertifikati (specijalizacije, magistrature, doktorati i drugo),
 • jedan curiculum vitae se predaje na srpskom jeziku. Važno je da u CV postoje podaci o vremenskom trajanju i broju sati edukacije koji su u skladu sa zahtevima Evropske asocijacije za psihoterapiju.

Složenu dokumentaciju u tri primerka (a u jednoj koverti) pošaljite preporučeno na:

Psihopolis institut
(Komisija za evrosertifikat Saveza)
Matice srpske 14/ ulaz 1/ stan 1
21000 Novi Sad

Ukoliko vas zanima da li je vaša dokumentacija sigurno stigla na ovu adresu, možete nazvati Psihopolis institut radnim danom od 10 - 14 sati na 021 473 66 65 i tražiti gospođu Vesnu Svilokos.
Komisija je dužna da u roku od šest nedelja odgovori kandidatu.

Postupci za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju.

Postoje dve osnovne procedure preko kojih se aplicirata za ESP:

A. grendperenting (grand-parenting) i
B. direktna procedura.

A. Grendperenting procedure.

Postoje dve različite grendperenting procedure u zavisnosti da li za psihoterapijski modalitet u kome je sertifikovan kandidat postoji ili ne postoji evropska asocijacija koja dati modalitet reprezentuje u EAP (EWAO – Europien Wide Accrediting Organisation).

Ukoliko ne postoji, tada njenu ulogu preuzima EAP, odnosno njegovo telo GAP (GAP - Grand-parenting Advisory Panel). Prema tome, ukoliko postoji reprezentativna evropska organizacija za modalitet, tada je u pitanju klasična grendperentign procedura, a ako ne postoji, tada je u pitanju grendperenting procedura preko GAPa. Spisak svih EWAO organizacija se može naći na sajtu Evropske asocijacije za psihoterapiju.

B. Direktna procedura

Ukoliko je kandidat stekao sertifikat određenog modaliteta u psihoterapijskoj školi ("institutu") koji je akreditovan direktno kod EAP (takozvani EAPTI - Evropski akreditovani psihoterapijski trening instituti), tada može direktnim putem zatražiti ESP.

Da bi znao koju proceduru treba da prati da bi stekao ESP, kandidat treba da odgovori na dva pitanja:

1. Da li psihoterapijska škola koju je završio ima status EAPTI pri EAP?

Ako ima, ide direktnim putem, ako nema, ide grendperenting putem. (Informaciju o statusu škole može dobiti od voditelja škole ili na sajtu Saveza).

2. Da li modalitet u kojem je stekao diplomu ima svoju Evropsku organizaciju koju EAP prepoznaje kao reprezentativnu (EWAO)?

Ako ima, ide klasičnim grendperenting putem, ako nema, ide grendperentignom preko GAP-a. (Spisak EWAO se nalazi na sajtu EAP).

A. "Grand-parenting" procedure

Postoje dve vrste grendperenting procedure: klasična i "preko GAP-a".

Razlika između klasične i procedure "preko GAP-a" je samo u tome da li za dati psihoterapijski modalitet preko koga aplicira kandidat postoji ili ne postoji evropska federacija koja je član EAP. Oznaka takve federacije je EWAO (Evropska organizacija određenog psihoterapijskog modaliteta prepoznata od EAP).

Opšti uslovi EAP-a za aplikaciju preko grendperenting procedure:

Pravo na aplikaciju preko grendperentning procedure imaju psihoterapeuti koji su završili edukaciju (trening) iz psihoterapije u modalitetu koji je prepoznat od strane EAP-a, a koji zadovoljava standarde EAP-a i koji nakon završene edukacije imaju najmanje tri godine psihoterapijske prakse.

Osnovni elementi treninga raspoređeni u minimum 4 godine su:

 • Lična terapija - minimum 250 sati
 • Teorija i/ili metodologija – 500 – 800 sati
 • Rad sa klijentima pod supervizijom 300-600 sati
 • Supervizija – minimum 150 sati

A.1. Klasična grendperenting procedura

Ova procedura se završava kada se dobiju četiri preporuke:

 • preporuku psihoterapijske trening škole koja je edukovala kandidata i od koje je dobio sertifikat psihoterapeuta u datom modalitetu;
 • preporuku Saveza (koji u EAP ima status organizacije koja može da preporuči kandidata - NAO);
 • preporuku EWAO (Evropska organizacija određenog psihoterapijskog modaliteta prepoznata od EAP) i
 • konačno odobrenje Registrar-a EAP-a.

Za podnošenje aplikacije preko klasične grendperenting procedure potrebno je da aplikant:

 • Popuni EAP aplikacioni formular ("Practitioner Registration Form for ECP"),
 • Napiše CV (2 stranice) na engleskom po modelu *,
 • Potpiše saglasnost sa EAP etičkim kodeksom i Strazburškom deklaracijom
 • Podnese preporuku trening organizacije koja je sprovela obuku/trening (pravilo Saveza), kao i fotokopiju sertifikata o završenoj edukaciji.
 • Izmiri troškove izdavanja Evropskog sertifikata i registracije u EAP registru u trajanju od 5 godina.
 • Dokumentacija treba da bude u tri primerka predata Savezu (adresa je na sajtu).

* Napomena u vezi sa formom CV-ja:

 • Za kandidate koji idu preko GAP-a obavezno je da CV popune na engleskom jeziku po modelu koji zahteva GAP, tj. "CV for GAP" jer je Savez obavezan da taj CV predstavi GAP-u i Registrar-u EAP-a.
 • Kandidatima koji idu preko klasične procedure (EWAO), takodje se preporučuje da koriste istu formu za CV jer se ona šalje EWAO-u (na engleskom) i ostaje Savezu u dokumentaciji. Savez može i ne mora poslati CV kandidata koji ide preko klasične procedure Registraru EAP a u skladu sa odlukom Saveza po ovom pitanju.

Postupanje Saveza u klasičnoj grendperenting proceduri:

 1. Kandidat dostavlja potrebna dokumenta Savezu. Komisija je dužna da u roku od 6 nedelja po prijemu dokumentacije odgovori kandidatu.
 2. Nakon pozitivne procene da kandidat zadovoljava kriterijume Saveza-a i EAP-a za Evropski sertifikat za psihoterapiju, Savez (koji je u slučaju kandidata iz naše zemlje NAO) popunjava formular "Notification by the NAO".
 3. Popunjeni formular (Notification by the NAO) i jedan primerak kompletne dokumentacije Savez kao NAO šalje nadležnom EWAO-u koji je dužan da odgovori u roku od 6 nedelja i pošalje nazad potpisani formular (Notification by the NAO) ukoliko pozitivno ocenjuje kandidata ili da pošalje negativan odgovor.
 4. Nakon što je formular (Notification by the NAO) popunjen i od strane Saveza (kao NAO) i od strane dotične EWAO, Savez ga prilaže ostaloj dokumentaciji i šalje: jednan primerak dosijea EAP centralnoj kancelariji u Beču, a drugi primerak EAP Registrar-u.

A.2. Grendperenting procedura preko GAP-a

Ova procedura je namenjena samo onim kandidatima čiji je psihoterapijski modalitet priznat u okviru EAP, ali za koji ne postoji reprezantivna evropska asocijacija (EWAO - European Wide Accrediting Association). Kandidat treba da proveri da li postoji EWAO za njegov modalitet na sajtu EAP. Ukoliko ne postoji EWAO, njegovu funkciju preuzima GAP (Grand-parenting Advisory Board) i onda je ovo odgovarajuća procedura za kandidata. U tom slučaju, na osnovu preporuke psihoterapijske trening škole i preporuke Saveza, GAP donosi odluku o dodeli Evropskog sertifikata, a sa kojom mora da se saglasi i Registrar EAP-a (kao i u klasičnoj proceduri).

 1. Kandidat sakuplja identičnu dokumentaciju kao u predhodnom slučaju (u klasičnoj proceduri) i to u tri primerka, sa tim da je obavezan da CV napiše u skladu sa formom "CV for GAP" kao i da priloži kopije relevantnih diploma i sertifikata.
 2. Kandidat dostavlja potrebna dokumenta Savezu (adresa je na sajtu). Komisija je dužna da u roku od 6 nedelja po prijemu dokumentacije odgovori kandidatu.
 3. Savez popunjava formular "Individual form for GAP", a na sastanku GAP-a koji se organizuje 3 puta godišnje a nacionalni delegat Saveza prezentuje dokumentaciju kandidata (CV, diplome i sertifikati) i zalaže se za njegovu sertifikaciju.
 4. GAP procenjuje dokumentaciju i ukoliko pozitivno proceni kandidata, Evropski sertifikat se izdaje na preporuku GAP-a i uz saglasnost Registrar-a, koji je istovremeno i član GAP-a.

Zadaci EAP Registrar-a i centralne kancelarije u Beču:

 1. Registrar EAP vodi celokupni evropski registar psihoterapeuta i zato detaljno procenjuje celokupnu dokumentaciju i daje konačnu ocenu o tome da li kandidat ispunjava uslove za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju i upisivanje u evropski registar psihoterapeuta.
 2. Nakon pozitivne ocene Registrar-a, EAP centralna kancelarija izdaje račun za troškove izdavanja sertifikata, troškove registracije u EAP Registru za 5 godina i izdaje sertifikat.

B. Direktna procedura

Pravo da apliciraju za Evropski sertifikat putem direktne procedure imaju psihoterapeuti koji su završili trening u nekoj od trening škola koje imaju status Evropskog akreditovanog psihoterapijskog trening instituta (EAPTI) u okviru EAP (Evropske asocijacije za psihoterapiju), i to odmah nakon završetka treninga i sticanja sertifikata datog modaliteta.

Pravilo Saveza je da ovi kandidati prvo apliciraju za nacionalni Sertifikat za psihoterapiju i budu upisani u nacionalni registar psihoterapeuta.

Akreditovani trening instituti (EAPTI) imaju zadatak da obaveste svoje studente o mogućnostima za dobijanje Evropskog sertifikata (ECP) putem direktne procedure i informišu ih o svim elementima procedure kao i troškovima izdavanja sertifikata, za koji mogu aplicirati nakon završetka treninga i dobijanja sertifikata koje izdaje EAPTI. Psihoterapijske organizacije i škole sa statusom EAPTI su navedene na sajtu Saveza.

Za podnošenje aplikacije potrebno je da aplikant:

 • Popuni EAP aplikacioni formular ("Practitioner Registration Form for ECP for direct award")
 • Napiše CV (2 stranice) koristeći model "CV za direktnu proceduru"
 • Priloži kopiju sertifikata o završenom treningu koji izdaje trening škola sa statusom EAPTI

Trening škola sa statusom EAPTI ima obavezu da:

 • sakupi gore navedena dokumenta od aplikanta/kandidata za ECP
 • nakon provere dokumenata popuni formular "Individual form for ECP direct award through an EAPTI" (notification form).
 • pošalje originale navedena četiri dokumenta EAP-ovoj centralnog kancelariji u Beču, Austrija,
 • pošalje jednu kopiju dokumenata EAP Registrar-u, koji će nakon pažljive procene dokumentacije doneti konačnu odluku o izdavanju Evropskog sertifikata aplikantu.

Zadaci centralne kancelarije EAP-a i Registrar-a EAP-a u direktnoj proceduri:

 • Odmah nakon pozitivne ocene Registrar-a, EAP-ova centralna kancelarija će izdati račun akreditovanoj trening školi, koja je predložila aplikanta, za izmirenje troškova izdavanja Evropskog sertifikata putem "Direktne procedure".
 • Kancelarija izdaje sertifikat (ESP) i nakon izdavanja sertifikata šalje kopiju formulara "Individual form for ECP direct award through an EAPTI" Savezu i relevantnom EWAO-u, u cilju ažuriranja podataka u njihovim registrima psihoterapeuta.

Troškovi procedure za izdavanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ESP, odnosno ECP)

U ovom trenutku postoji razlika izmedju troškova izdavanja sertifikata po "Grandparenting proceduri" i "Direktnoj proceduri" ali se očekuje harmonizacija u narednom periodu.

Troškovi izdavanja ECP-s po grandarenting proceduri za kandidate iz Srbije su: 50 Evra, a za kandidate preko direktne procedure 100 Evra.

Pored ovih troškova, potrebno je uplatiti po 10 evra godišnje za troškove registracije u registru EAP-a, i to za period od 5 godina, što ukupno iznosi 50 evra za terapeute iz Srbije.

Distribucija troškova

Direktna procedura Grandparenting procedura
EAP 50 Evra EAP 25 Evra
EAPTI (trening škola) 20 Evra Savez 12.5 Evra
Savez 15 Evra EWAO 12.5 Evra
EWAO 15 Evra
Ukupno 100 Evra Ukupno 50 Evra

Članstvo nosioca Evropskog sertifikata u Savezu ili drugim profesionalnim organizacijama

Dobijanje ESP je povezano sa petogodišnjem članstvom u EAP-u. Iz aspekta EAP, članstvo u nacionalnoj organizaciji psihoterapeuta (Savezu) nije obavezno, ali se snažno preporučuje.

U ovom slučaju su pravila EAP i Saveza u koliziji, jer Savez zahteva od kandidata za ESP prethodno posedovanje Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju, upisanost u Registar psihoterapeuta Srbije i članstvo u Savezu.

U dosadašnjoj praksi nesklad pravila nije predstavljao problem jer su kandidati zainteresovani za nacionalni sertifikat za psihoterapiju i upisivanje u nacionalni registar, tako da i treneri EAPTI kandidatima preporučuju kao prvi korak sticanje nacionalnog sertifikata za psihoterapiju.

Ukoliko kandidat iz nekog razloga odbija da bude član Saveza, EAP ga obavezuje da bude član neke druge organizacije koja jeste član EAP, koja poseduje obavezujući etički kodeks i koja zahteva kontinuirani profesionalni razvoj. O ovakvim izuzetcima će raspravljati predsedništvo Saveza i dati svoje mišljenje o svakom pojedinačnom slučaju.

Odluka EAP-a u vezi sa lanstvom nosioca ECP-a od 24. oktobra 2009. godine:

"Nosilac Evropskog sertifikata koji nije član NAO mora biti član organizacije koja je članica EAP i koja poseduje obavezujući etički kodeks i pokriva kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) u skladu sa pravilima EAP. Izuzeci od ovog pravila predmet su diskusije NUOC i EWOC-a."

(Savez se zahvaljuje gospođi Ivani Slavković, registraru EAP, na izuzetnoj pomoći oko izrade ovog teksta).

EAIP Certificate procedure

Introduction

At the annual general meeting of the EAIP in Athens in October 2004 it was unanimously agreed that EAIP should award it’s own accreditation – the European Certificate of Integrative Psychotherapy (ECIP) This award would be specific to integrative psychotherapy and members are also encouraged to secure the generic certificate (ECP) of the European Association for Psychotherapy.

1. Objectives

The award of the graduate certificate in integrative psychotherapy of the EAIP will further two objectives:

1.1. To support and facilitate the professional identity of the certificate holder as an integrative psychotherapist.

1.2. To protect and enhance the integrity of integrative psychotherapy in Europe.

2. Eligibility

2.1. Members of institutes/training centres that are fully accredited with EAIP and have successfully completed an accredited training programme.

2.2. Members of fully accredited institutes/training centres who are deemed qualified by experience and practice i.e., via grandparenting.

2.3. Members of fully accredited institutes/training centres who are recognised Supervisors and/or Trainers may also be placed on the Register as a Supervisor or Trainer.

3. Application procedure

Members eligible under 2.1. and 2.2. above may apply for the European Certificate of Integrative Psychotherapy (hereafter ECIP) through their training institute which shall:

3.1. Submit to the Registrar the name(s) of a candidate(s) together with a letter of sponsorship confirming their eligibility under 2.1. or 2.2. above.

3.2. A copy of a graduate certificate in integrative psychotherapy if application is made under 2.1. above or a c.v., and outline of professional practice if application is made under 2.2. above

3.3. The sponsoring institute must confirm that the applicant continues to practice as an integrative psychotherapist, and receives appropriate levels of supervision, or practices as a Supervisor and/or Trainer.

3.4. If all the above procedures are satisfactory then the Registrar may confirm agreement and issue the certificate(s).

4. Cost

4.1. The initial cost of the certificate will reflect the production cost of the original award and be set at 75 Euro and thereafter annual renewal is 40 Euro. The initial fee of 75 Euro must be sent with the application. Initial registration as a Supervisor is 85 euros (50 euros on renewal) and as a Supervisor and Trainer is 95 euros (60 euros on renewal).

4.2. Renewal will be on an annual basis (12 months from the anniversary of receiving the award).

5. Accreditation will normally be suspended if the annual renewal is not received within three months of the renewal date.

6. Every 5 years a certificate holder should satisfy their member institute that they have met the requirements for continued professional development in their country. EAIP will from time to time ask a sample of certificate holders, chosen randomly, to provide evidence that they have met the requirements for cpd relevant to their country. It is a condition of the award that certificate holders concur with this requirement.

7. Certificate holders who are found guilty of serious professional misconduct such as may bring the reputation of EAIP into disrepute and/or are found guilty of a criminal offence may have their certification suspended or terminated by the EAIP Board.

7.1. The EAIP Board will take all reasonable steps to ensure that such a process is conducted in a mature and compassionate manner.

7.2. Any member of the Board who as a conflict of interest will not be a party to the deliberations.

7.3. In certain circumstances (e.g., where the person concerned is an influential member of the EAIP) then the Board may engage a senior member of the profession to attend and scrutinise the deliberations of the Board to ensure the process is conducted with rigour, fairness and humanity.

© 2019 European Association of Integrative Psychotherapy.

ECP Direct Award Procedure in detail

New updated version of Vienna 25th, 2017 (initial version of Riga 21st, 2008)

All institutes that have been accredited as EAPTIs (after a succession of controls by their NAO, their EWAO and the TAC experts) will receive a detailed instruction on the "Direct Award of ECP through EAPTIs" and all relevant information by the EAP Head Office (please have a look on EAP’s website www.europsyche.org, too).

The EAPTI institute has the task to inform its students about the possibility of the direct award and to give all necessary information about the procedure and the fees to receive an ECP, after they have finished their training and have been duly certified.

Furthermore the students have to be informed that after completing training in an EAPTI, an applicant for the ECP is required to join a NAO or an organisation, which is a member of a NAO.

Overview of the fees for receipt of an ECP certificate over direct award:

EU Countries Euro 240.00 application fee
Non EU Countries Euro 120.00 application fee

Annual ERP registration fee of Euro 40,00 for EU countries and Euro 15,00 for non EU countries. Please be aware that these ERP individual fees are compulsory.

The ECP simplified application over direct award consists of:

 • ECP application form ("Practitioner Registration Form for ECP")
 • Detailed CV (2 pages) for direct award (use model in Annex)
 • Copy of final certificate
 • "Individual form for ECP direct award through an EAPTI" (notification form) - to be filled in by the EAPTI accredited institute

The EAPTI institute collects the file(s) and the fees from its students, duly checks the file and fills in the "Individual form for ECP direct award through an EAPTI", which is essential and should accompany the file throughout the application process.

The original file shall be sent, directly by the EAPTI, to the EAP head office in Vienna with a copy to the EAP Registrar - who will give - after a careful check - the final notification for the ECP award.

As soon as the Registrar gives the notification, the EAP Head Office will send an invoice to the EAPTI, asking for EAP’s share of the ECP fee (50% of the application fee which amounts to Euro 120,00 for EU countries and Euro 60,00 non EU countries).

The splitting of fees for the Direct Award (Euro 240,00 for EU countries and Euro 120,00 non EU countries) voted in Vienna, February 25th, 2017, is as follows:

EU Countries Non EU Countries
EAP 50% => Euro 120,00 Euro 60,00
EAPTI 20% => Euro 48,00 Euro 24,00
NAO 15% => Euro 36,00 Euro 18,00
EWAO 15% => Euro 36,00 Euro 18,00

After receipt of payment from the EAPTI, the EAP head office will send the ECP certificate to the EAPTI by registered mail.

The EAP head office will send directly a copy of the "Individual form for ECP direct award through an EAPTI" to the relevant NAO and EWAO to keep their register up-to-date.

Please note that the EAP Head Office is not allowed to receive any application directly from an applicant (student) - these files have to be sent back because the procedures have to be followed.

Initial version voted by the TAC in Brussels and accepted by the EAP Board (June 14th, 2008)
New updated version voted by the TAC in February and accepted by the Board (February 25th, 2017)