EDUKACIJA

Program edukacije

Načini za upis

Program treninga

Filozofska pozicija (EAIP)

Filozofska osnova obuke

Opšti ciljevi treninga

Specifični ciljevi

Istraživačke radionice

Lični razvoj i sazrevanje

Klinička supervizija

Klinička praksa

Radionice

Voditelji edukativnog programa

Metod rada

Polaznici

Sertifikati

Program edukacije

Realizuje se u skladu sa standardima i programom akreditovanog trening instituta, Evropski centar za psihoterapijske studije (European center for psychotherapeutics studies ili Eurocps) sa sedištem u Normandiji i Engleskoj, u skladu sa standardima i programom Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju (Suip), u skladu sa standardima Saveza društava psihoterapeuta Srbije kao i u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy) i Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju (European Association for Integrative Psychotherapy). Obezbedjuje prohodnost u sticanju nacionalnog sertifikata, sertifikata Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju i sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju. Proces sticanja znanja i veština iz oblasti Integrativne psihoterapije obuhvata kompletan trening program koji traje četiri godine. Program je prilagodjen aktuelnom kontekstu i pokazao se efikasnim i korisnim u odnosu na potrebe i zadatke relevantnih organizacija u oblasti mentalnog zdravlja.

• Prva godina edukacije (uvodni kurs)
• Druga godina edukacije (savetodavna praksa)
• Treća i četvrta godine edukacije (psihoterapijska praksa)

Postoji nekoliko načina za upis na ovu edukaciju:

1. Nakon zavrsenih osnovnih studija u humanističkim ili društvenim naukama kao četvorogodišnje studije.
2. Nakon završenih Master studija iz Psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatic (FPPSDLV), Novi Sad.
3. Nakon završenih osnovnih studija, kandidati koji nemaju završene osnovne studije iz Psihologije, mogu da završe jednogodišnje studije na FPPSDLV, tzv. OTCZ (pogledati http://www.fpps.edu.rs/upis/master_psih-OTCZ.htm. OTCZ - Obrazovanje tokom čitavog života) i tako steknu 70 kredita neophodnih za upis na Master studije na katedri za Psihologiju FPPSDLV ili uslov za upis na obrazovanje iz Integrativne psihoterapije.
4. Kandidati koji imaju profesionalni trening/edukaciju od minimum dve ili tri godine u nekom od psihoterapijskih modaliteta koji zadovoljava zahteve postavljene od Evropske asocijacije za integrativnu psihoterapiju (EAIP) mogu da se upišu direktno na treću godinu. Neophodno je da trening/edukacija bude verifikovan od strane Voditelja ove škole za Integrativnu Psihoterapiju i da sadržaj prethodnog treninga/edukacije bude prihvatljiv u odnosu na dovoljnu zastupljenost komponenti integrativne psihoterapije i njene teorije i prakse u kontekstu relaciono razvojne perspektive programa.

Program treninga iz Integrativne psihoterapije - detaljnije

Program iz integrativne psihoterapije podržava relaciono razvojni pristup psihoterapiji, integrišući ključne elemente humanističnog pravca u psihologiji, teorije objektnih odnosa, psihologije selfa, teorije intersubjektivnosti, telesne i sistemske psihoterapije. Takodje, prati i u skladu je sa skorašnjim razvojem u neuro naukama koje pružaju nove informacije o integraciji.
Struktura programa je organizovana oko 4 glavne komponente psihoterapeutskog obrazovanja:

• Teorija i istraživanje psihoterapije
• Klinička praksa
• Supervizija
• Lični razvoj.

Svaki dan treninga uključuje i elemente sve 4 gore navedene komponente.
Program se oslanja kako na profesionalno tako i na akademsko iskustvo polaznika, pa je naglasak na kliničkim veštinama, profesionalnoj kompetenciji i ličnom razvoju.
Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju ide u korak sa razvojem unutar oblasti psihoterapije kroz članstva u sledećim profesionalnim organizacijama:

• Savez društava psihoterapeuta Srbije
• Evropska asocijacija za integrativnu psihoterapiju
• Evropska interdisciplinarna asocijacija za terapeutske usluge deci i mladima (EIATUDM)
• Evropska asocijacija za psihoterapiju

Takodje, Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju ima jaku profesonalnu povezanost i saradnju sa Evropskim centrom za psihoterapijske studije (Eurocps) sa sedištem u Normandiji, Francuska i Engleska.

Filozofska pozicija Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju (EAIP)

Integrativna psihoterapija zastupa pre svega određeni stav prema praksi psihoterapije koji afirmiše važnost objedinjenog pristupa čoveku. Stoga je glavni fokus da se odgovori adekvatno i efikasno na emocionalnom, duhovnom, kognitivnom, bihejvioralnom i fiziološkom nivou. Cilj ovoga je da se olakša integracija tako da se kvalitet postojanja osobe i njenog funkcionisanja u intrapsihičkom, interpersonalnom i društveno-političkom prostoru maksimalizuje u odnosu na lične limite i spoljašnja ograničenja.

Unutar ovog okvira postaje jasno da je integracija proces kome terapeuti takodje treba da se posvete. Stoga je akcenat na ličnoj integraciji terapeuta. Međutim, jasno je da, iako je akcenat na ličnom rastu terapeuta, od suštinske važnosti je, takodje, da postoji posvećenost i težnja ka znanju u oblasti psihoterapije i sa psihoterapijom povezanih oblasti.

Stoga EAIP (European Association for Integrative psychotherapy) definiše terminom "integrativna" svaku metodologiju i integrativnu orijentaciju u psihoterapiji koja predstavlja primer, ili se razvija ka konceptualno koherentnoj, principijelnoj, teoriskoj kombinaciji dva ili više specifična pristupa i/ili predstavlja model integracije na svoj način. U tom smislu postoji posebna etička obaveza za integratvne psihoterapeute da budu u dijalogu sa kolegama različitih orijentacija i da ostanu informisani o razvoju u celoj oblasti psihoterapije.

Centralno načelo Integrativne psihoterapije jeste da ni jedna terapija nije najbolja ili čak adekvatna u svim situacijama. Stoga integrativna psihoterapija promoviše fleksibilnost u svom pristupu problemima, ali se takođe zalaže za održavanje visokih standarda u pristupu i radu sa klijentom, u superviziji i u treningu.

Iako Integrativna psihoterapija daje visok prioritet faktorima koji su zajednički za sve psihoterapije, ipak poseban značaj daje terapijskom odnosu. Kada govorimo o terapijskom odnosu, Integrativna psihoterapija poseban akcenat stavlja na održavanje stava poštovanja, ljubaznosti, iskrenosti i jednakosti u odnosu na ličnost klijenta i to na način koji afirmiše integritet i humanost kako sebe samog tako i drugoga.

Integrativni psihoterapeut afirmiše važnost omogućavanja podržavajućeg okruženja u kojem rast i isceljenje mogu da dobiju mesto u intersubjektivnom prostoru koji je ko-kreiran od strane i klijenta i terapeuta.

Preuzeto sa sajta www.euroaip.eu/about-eaip/

Filozofska osnova obuke

Filozofska osnova našeg pristupa integrativnoj psihoterapiji je sledeća:

Konstruktivizam

Ljudska bića stvaraju značenje, uključujući značenje o njima samima i drugima unutar sveta različitih tipova odnosa. S obzirom na to da je to znanje socijalni konstrukt može biti odbačeno unutar odnosa.

Fenomenologija

Subjektivno iskustvo neke osobe je konačni sudija toga šta je istina i ova istina predstavlja socijalnu konstrukciju. Stoga terapeut prihvata i poštuje perspektivu klijenta takvu kakva je kao početnu tačku u terapiji.

Teorija polja

Sve stvari i sve, uključujući ljude, je međusobno povezano. Život je neprekidni tok i uključuje razvojnu i regresivnu dinamiku.

Dijalog

Integrativna psihoterapija, kako je tumači ova škola, prepoznaje razliku imeđu stava Ja-Ti i Ja-To stava prema selfu i drugima. Ja-To stav objektifikuje self i druge dok Ja-Ti stav potvrđuje ljudskost selfa i drugih.

Holizam

Integrativna psihoterapija ne redukuje ljudsko biće na njegove sastavne delove već prepoznaje da je celina značajnija nego suma njenih delova. Stoga, integrativna psihoterapija priznaje međuzavisnost misli, osećanja i ponašanja.

Ti si, stoga, ja sam

Ovo je nastavak dijaloga sa daljom evolucijom Ja-Ti stava ka ekološkim i političkim dimenzijama savremenog života.

Opšti ciljevi treninga

Glavni cilj diplome iz integrativne psihoterapije je da osposobi polaznike za kritičko posmatranje i razumevanje teorije i prakse da bi postali kompetentni stručnjaci. Ovo ohrabruje polaznike da cene i daju doprinos istraživanju razvoja teorije i kliničke prakse i da budu osposobljeni da završe, zajedno sa drugim kolegama, saradnički istraživački projekat kao jedan od osnovnih zahteva ove obuke.

Specifični ciljevi

Teorija

U prethodnim godinama došlo je do radikalnog razmatranja psihoterapije i do zamene teorije nagona teorijom veze kao centralnog pogona u ljudskom razvoju i sazrevanju.

Veoma važno za razvojnu psihologiju je značenje veze između deteta i staratelja. Ovo se prenosi na sve druge odnose u porodici. Naša intrapsihička struktura je stvorena interpersonalno i ovo zauzvrat utiče na sve ostale veze.

Ova razvojna perspektiva se oslanja na teorije objektnih odnosa psihologije selfa, teorije intersubjektivnosti i analize skripta.

Istraživačke radionice

Istraživačke radionice podučavaju metode kvalitativnog istraživanja, uskladjenog sa filozofskom i teorijskom osnovom treninga:

• heuristično istraživanje
• fenomenološko istraživanje
• zasnovana teorija
• etnografija
• biografija
• studija slučaja
• afirmativno ispitivanje

Broj sati posvećen obuci o istraživanju u psihoterapiji i izrada straživačkog projekta obuhvata ukupno 150 sati plus 100 sati, ukupno 250 sati.

Lični razvoj i sazrevanje

Lični razvoj prožima celu obuku i od polaznika se zahteva da se uključe u ličnu terapiju kroz svoju obuku i ispune uslov od 250 sati ličnog razvoja za registraciju u EAIP I EAP. Lični razvoj može uključiti lični rad, grupni rad i komponente obuka ličnog razvoja. Etički gledano, studenti psihoterapije, treba da se podvrgnu ličnoj terapiji u frekvenciji i trajanju slično onom koji nameravaju da ponude klijentima.

Klinička supervizija

Radionice će obezbediti mogućnost za superviziju u velikim i malim grupama. Dodatno, polaznici su obavezni da skupe 150 sati supervizije. Gde god je to moguće, treba ohrabriti polaznike da se uključe u superviziju u grupama od 4 koje se sastaju mesečno.

Supervizija prati proces učenja, olakšava integraciju teorijskog razumevanja ličnog razvoja i kliničke prakse te omogućava evaluaciju njihove interakcije sa klijentima. Veoma je važno da supervizija uključuje kritičku refleksiju uticaja multkulturalnih tema i takođe nasilno ponašanje.

Klinička praksa

Klinička praksa je prisutna u toku čitavog treninga, omogućavajući razvoj terapijskih sposobnosti i kompetencija i povećavajući sposobnost polaznika da se uključe u samoprocenu. Od polaznika se zahteva da do kraja obuke skupe minimalno 450 sati kliničke prakse sa klijentima koristeći integrativni pristup.

Pored svega navedenog, trening će:

• Razviti svesnost o etičkim pitanjima.
• Dati priliku polaznicima da razviju svoje razumevanje i praktikovanje psihoterapije.
• Ohrabriti polaznike da identifikuju svoje potrebe obuke i da nađu načina da ih ispune.
• Dati priliku za kritičku refleksiju važnosti integrativne psihoterapije.

Pored navedenog, predvidjeni su sati za izradu Ličnog dnevnika, prikaz slučajeva i pripremu za ispit, ukupno 150 sati.

Radionice

Sledeće radionice (ne izvode se tim redosledom i organizovane su 2, 3 ili 5 dana). Radionice se održavaju tokom 4 godine.

• Emocionalna pismenost
• Pristupi integraciji
• Eksperiment: Efektivna primena rada sa dve stolice
• Fenomen transfera
• Projektivna identifikacija
• Ljudski razvoj 1 i 2
• Neuro nauke
• Stid – glavna emocija
• Skrivena okrutnost u podizanju deteta
• Dijagnoza i DSM IV
• Etika 1 i 2
• Dijaloška psihoterapija
• Uloga integrativnog psihoterapeuta
• Istraživanje u psihoterapiji
• Rad sa telesnim iskustvom
• Sistemska perspektiva

Predvidjene su i izborne radionice na različite teme u okviru poseta međunarodnih trenera. One uključuju:

• Erotski transfer
• Korišćenje metafore u psihoterapiji
• Rad sa klijentima koji se samopovređuju
• Psihoterapija i zaštita deteta
• Rad sa grupama
• Rad sa parovima
• Kratka i fokalna terapija

Voditelji edukativnog programa

Mr sci Joanan Hewitt Evans je direktorka 'Evropskog centra za Psihoterapijske studije' (Eurocips), registrovani je Geštalt Psihoterapeut pri UKCP i registrovani Integrativni Psihotherapeut u Evropskoj asocijaciji za integrativnu psihoterapiju (EAIP). Gostujući je trener na nekoliko evropskih psihotherapijskih trening Instituta, trener sa velikim iskustvom u radu sa edukantima iz različitih evropskih zemalja, kao što su Francuska, Engleska, Rumunija, Slovenija, i Srbija. Od 2009 vodi Geštalt psihotherapijski trening program na Scarborough Psychotherapy Training Institute, UK.

Prof dr Vesna Petrovic, psiholog, psihoterapeut, osnivač i zastupnik Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju, šef programa master studija iz Psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, član Evropskog borda za psihoterapiju, član Naučnog komiteta za psihoterapiju u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju i član uredništva International Journal for Psychotherapy, član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Mr sci Ana Ristović je sertifikovani psihoterapeut, nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju, telesni i EMDR terapeut.

Nacionalni tim trenera sačinjavaju prof. dr Vesna Petrović, mr sci Ana Ristović.

U edukativnom programu učestvuju istaknuti, renomirani međunarodni stručnjaci po pozivu i učesvovanje na njihovim seminarskim radionicama se uključuje u ukupan broj sati edukacije.

Metod rada

Osnovni metod rada je grupni-interaktivni rad radioničarskog tipa. Predviđa se realizacija ukupno 10 dvoipodnevnih radionica tokom školske godine (u ritmu jedanput mesečno). Ukupan broj sati koje ove radionice pokrivaju iznosi 200 sati godišnje i uključuje sate iz teorije, ličnog terapijskog rada i supervizije. Takodje, rad u malim i u velikoj grupi.

Polaznici

Škola je namenjena psiholozima, lekarima, socijalnim radnicima, pedagozima, specijalnim pedagozima, kolegama koji su završili neki drugi fakultet humanističkih studija, psihoterapeutima, studentima master studija iz psihoterapije, kolegama koji su nakon završenih bilo kojih osnovnih studija završili jednogodišnje studije takozvane propedevtike ili obrazovanja tokom života na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union.

Moguća veličina grupe je u rasponu od 10 do 20 učesnika.

Sertifikati

Završavanjem druge godine edukacije dobija se sertifikat o ovladavanju znanjima i veštinama Integrativnog savetovanja. Završavanjem kompletnog četvorogodišnjeg programa edukanti stiču zvanje Integrativnog psihoterapeuta i dobijaju sertifikat koji obezbeđuje neposrednu prohodnost za sticanje Evropskog sertifikata iz Integrativne psihoterapije, Evropskog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju i nacionalnog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Savez društava psihoterapeuta Srbije.

PREUZMI PDF FAJL


SUIP
Petrogradska 4
Beograd
+381 63 7784267
prof. dr Vesna Petrović
Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju
KONTAKT
ŠKOLA ZA INTEGRATIVNU PSIHOTERAPIJU
Franje Kluza 12
Novi Sad
+381 64 431 13 06
+381 63 77 84 267
mr sci Zorica Knežević
integratiwnapsihoterapija@gmail.com
All Rights Reserved
Top